Có 1 kết quả:

yě yíng

1/1

yě yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to camp
(2) field lodgings

Một số bài thơ có sử dụng