Có 1 kết quả:

yě gān lán

1/1

yě gān lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

European wild cabbage (Brassica oleracea)