Có 1 kết quả:

yě shēng dòng zhí wù yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wildlife park
(2) safari park