Có 1 kết quả:

yě shēng shēng wù

1/1

yě shēng shēng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wildlife
(2) creatures in the wild
(3) wild organism