Có 1 kết quả:

yě qín

1/1

yě qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fowl

Một số bài thơ có sử dụng