Có 1 kết quả:

yě hú luó bo

1/1

Từ điển Trung-Anh

carrot (Daucus carota)