Có 1 kết quả:

yě diào wú qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

coarse in speech and manner