Có 1 kết quả:

yě shǐ

1/1

yě shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wild boar