Có 1 kết quả:

yě yā

1/1

yě yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wild duck
(2) mallard (Anas platyrhyncha)

Một số bài thơ có sử dụng