Có 1 kết quả:

yě yòu bàn huā

1/1

yě yòu bàn huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wild hemp