Có 1 kết quả:

liáng tǐ zhòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to weigh (body weight)