Có 1 kết quả:

liáng jù

1/1

liáng jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

measuring device