Có 1 kết quả:

liàng lì ér xíng

1/1

liàng lì ér xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assess one's capabilities and act accordingly (idiom); to act within one's competence
(2) One does what one can.