Có 1 kết quả:

liàng zǐ

1/1

liàng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

quantum