Có 1 kết quả:

liàng zǐ lì xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

quantum mechanics