Có 1 kết quả:

liàng zǐ huà

1/1

liàng zǐ huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

quantization (physics)