Có 1 kết quả:

liàng zǐ chǎng lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

quantum field theory