Có 1 kết quả:

liàng zǐ sè dòng lì xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

quantum chromodynamics (particle physics)