Có 1 kết quả:

liàng zǐ lùn

1/1

liàng zǐ lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

quantum theory (physics)