Có 1 kết quả:

liáng dù

1/1

liáng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to measure
(2) measurement