Có 1 kết quả:

liàng cái lù yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to assess sb's capabilities and employ him accordingly (idiom); to employ sb competent for the task