Có 1 kết quả:

liáng bēi

1/1

liáng bēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) measuring cup
(2) graduated measuring cylinder