Có 1 kết quả:

liáng yóu chǐ

1/1

liáng yóu chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dipstick
(2) oil measuring rod