Có 1 kết quả:

liáng cè

1/1

liáng cè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to measure
(2) measurement