Có 1 kết quả:

liáng píng

1/1

liáng píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) measuring flask
(2) graduated measuring cylinder