Có 1 kết quả:

liáng chéng ㄌㄧㄤˊ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

range (of scales or measuring equipment)