Có 1 kết quả:

liáng chéng

1/1

liáng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

range (of scales or measuring equipment)