Có 1 kết quả:

liáng tǒng

1/1

liáng tǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) graduated measuring cylinder
(2) volumetric cylinder