Có 1 kết quả:

liàng gāng

1/1

liàng gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dimension (unit)