Có 1 kết quả:

liáng biǎo

1/1

liáng biǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gauge
(2) meter
(3) scale