Có 1 kết quả:

liáng guī

1/1

liáng guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gauge (i.e. measuring device)