Có 1 kết quả:

liáng jiǎo qì

1/1

liáng jiǎo qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protractor
(2) angle gauge