Có 1 kết quả:

liàng fàn diàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wholesale store
(2) hypermarket