Có 1 kết quả:

liáng shēn

1/1

liáng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take sb's measurements
(2) to measure sb up