Có 1 kết quả:

liáng shēn dìng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

tailor-made