Có 1 kết quả:

liáng tǐ wēn

1/1

liáng tǐ wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take sb's temperature