Có 1 kết quả:

jīn bó lì yán

1/1

jīn bó lì yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kimberlite (geology)