Có 1 kết quả:

jīn lán ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) profound friendship
(2) sworn brotherhood