Có 1 kết quả:

jīn lán

1/1

jīn lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profound friendship
(2) sworn brotherhood