Có 1 kết quả:

jīn hé huān

1/1

jīn hé huān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

acacia