Có 1 kết quả:

jīn tóu fèng yè yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) mountain tailorbird (Phyllergates cuculatus)