Có 1 kết quả:

jīn gē tiě mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

very powerful army