Có 1 kết quả:

jīn wū xī zhuì , yù tù dōng shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the golden bird of the sun sets in the west, the jade hare of the moon rises in the east
(2) fig. at sunset