Có 1 kết quả:

jīn xióng jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Golden Bear, award at the Berlin International Film Festival