Có 1 kết quả:

jīn yù mǎn táng ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. gold and jade fill the hall (idiom)
(2) fig. abundant wealth
(3) abundance of knowledge

Một số bài thơ có sử dụng