Có 1 kết quả:

jīn mù lú

1/1

jīn mù lú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Barramundi
(2) Lates calcarifer (a species of catadromous fish in family Latidae of order Perciformes)