Có 1 kết quả:

Jīn dùn Gōng chéng

1/1

Jīn dùn Gōng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Golden Shield Project, also known as the Great Firewall of China