Có 1 kết quả:

jīn bì huī huáng ㄐㄧㄣ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gold and jade in glorious splendor (idiom)
(2) fig. a dazzling sight (e.g. royal palace)