Có 1 kết quả:

jīn qiū ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡ

1/1

jīn qiū ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fall
(2) autumn