Có 1 kết quả:

jīn xiōng gē qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) firethroat (Calliope pectardens)