Có 1 kết quả:

jīn sè lín qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) golden bush robin (Tarsiger chrysaeus)