Có 1 kết quả:

jīn sè yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) golden parrotbill (Suthora verreauxi)